Prejsť na hlávný obsah

Pravidlá ochrany
osobných údajov

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon OOU“)

Vážený klient, vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu.  

ČLÁNOK I.
IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľ:                   AIRNET s.r.o.
Sídlo:                                       Siladice 240, 920 52 Siladice 
IČO:                                        44 996 420
DIČ:                                        2022908316
IČ DPH:                                 SK 2022908316
Zápis:                                        Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro,  Vložka č. 24530/T
KONTAKTNÉ ÚDAJE  
Adresa prevádzky:    AIRNET s.r.o., Bulharská 2493/6, 917 01 Trnava
Kontakt: e-mail: info@airnet.sk, tel.: +421 33 2250 228
WEB:   https://airnet.sk/  

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) si Vás týmto dovoľujeme informovať o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich s ich spracúvaním. 

Zároveň Vás informujeme, že sme prevádzkovateľom webovej stránky https://airnet.sk/. Táto internetová stránka ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je

Prevádzkovateľ. Akýkoľvek neoprávnený zásah do tejto internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na dpo@airnet.sk alebo písomne na adrese: AIRNET s.r.o., DPO, Bulharská 2493/6, 917 01 Trnava.

ZÁKLADNÉ POJMY:  

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 2. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 3. Prevádzkovateľom je každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia GDPR a s ustanovením § 5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.
 4. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Našimi sprostredkovateľmi sú subjekty uvedené v článku V. týchto Pravidiel.  
 5. Dotknutou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 
 6. Záujemca je na účely tohto dokumentu dotknutá osoba (ďalej len ako „Záujemca“), ktorá prejavila záujem a požiadala našu spoločnosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie verejných služieb podľa ustanovenia §84 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ,,Zákon o elektronických komunikáciách,,) 
 7. Účastník je Záujemca (koncový užívateľ), s ktorým Prevádzkovateľ uzavrel zmluvu o poskytovaní verejných služieb. Účastník je oprávnený objednávať a používať služby Prevádzkovateľa. Účastník je dotknutou osobou, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb spôsobom uvedených v tomto dokumente (ďalej spolu aj ako „Účastník“ alebo „Vy“). Medzi dotknuté osoby patria najmä:
  • fyzické osoby ako Záujemcovia a Účastníci, ktorí prejavili záujem o naše služby, realizovali objednávku služby elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky https://airnet.sk/, telefonicky event. osobne na našej prevádzke;
  • fyzické osoby ako požívatelia našej webovej stránky https://airnet.sk/;
  • fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom Účastníkov alebo Záujemcov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
  • fyzické osoby resp. fyzické osoby – podnikatelia v postavení našich sprostredkovateľov, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzatvorenú zmluvu o spolupráci a ktorých osobné údaje spracúvame;
  • fyzické osoby, ktoré zadajú osobné údaje do kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke;
  • fyzické   osoby,    ktoré      využívajú               klientsku               zónu       na           našej      webovej                stránke http://portal.airnet.sk/sign/; 
  • fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na odber noviniek;
  • fyzické osoby, ktoré navštívia našu prevádzku a sú snímané kamerovým systémom; 
  • fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.
 8. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a Záujemcov resp. Účastníkov, používateľov webovej stránky Prevádzkovateľa https://airnet.sk/, ktorí majú postavenie dotknutej osoby pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR.
 9. Všeobecné podmienky (ďalej len ako „VOP“) na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet upravujúce podmienky poskytovania tejto služby, ako aj práva a povinnosti Prevádzkovateľa ako poskytovateľa tejto služby a fyzických a právnických osôb ako Užívateľov služby sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa: https://airnet.sk/. Poskytovanie služieb podľa VOP je v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“).

Pri poskytovaní našich služieb a/alebo na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb potrebujeme od Vás alebo Vášho zástupcu získať osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Vašou osobou. Zabezpečujeme ochranu všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom OOU a Nariadením GDPR. Dbáme najmä o to, aby sa zamedzil vznik porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje Účastníkov, Záujemcov, či inej dotknutej osoby sú uložené na zabezpečenom serveri, v klientskej zóne Účastníka a v uzamknutých miestnostiach a vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.  

ČLÁNOK II.
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

V súlade s Nariadením GDPR a Zákonom OOU ako Prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vykonávaním našej činností. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Kategórie osobných údajov sa líšia v závislosti od účelu ich spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

 • identifikačné údaje 
 • kontaktné údaje  
 • referenčné údaje zmluvy o poskytovaní verejných služieb a transakčné údaje
 • telekomunikačné údaje 
 • prevádzkové údaje a lokalizačné údaje
 • audiozáznamy a videozáznamy  
 • osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov
 • údaje o dokladoch totožnosti Klienta

SPRACÚVANIE BIOMETRICKÝCH ÚDAJOV

Podľa článku 4 bod 14 Nariadenia GDPR biometrické údaje sú „osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby, a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby“. Biometrické údaje patria medzi osobitné kategórie osobných údajov, ktorých spracúvanie podlieha osobitným požiadavkám najmä v otázke právneho základu spracúvania či splnenia ďalších podmienok v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona OOU. K spracúvaniu biometrických údajov dochádza aj v rámci činnosti Prevádzkovateľa ako súčasti uzatvorenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej dodatkov a následné plnenie tejto zmluvy (elektronické podpisovanie a elektronická komunikácia medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom).  

Predmetom spracúvania sú osobné údaje týkajúce sa biometrickej charakteristiky podpisu, a to vlastnoručný podpis zaznamenaný a uložený v digitálnej podobe, spolu s takýmto spôsobom zachytenými charakteristikami podpisu, ktorými sú najmä rýchlosť, tlak a sklon takto vykonaného podpisu tejto osoby (digitalizovaný vlastnoručný podpis), a to najmä pre účely podpisovania zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ako aj iné typy zmlúv, predmetom ktorých je poskytovanie služieb v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, poskytovanie práv užívať vec alebo zariadenie, prevod vlastníctva k veci alebo poskytovanie plnení zo strany Prevádzkovateľa Účastníkovi, ako aj vykonávanie akékoľvek jednostranných a/alebo viacstranných písomných právnych úkonov, a to najmä uzatváranie dodatkov k týmto zmluvám, osobitných dohôd alebo žiadostí, ako aj vytvorenia podpisového vzoru Účastníka.

Takto získaný biometrický osobný údaj a/alebo údaje budú spracúvané prevažne automatizovanými prostriedkami spracúvania v príslušnom informačnom systéme Prevádzkovateľa, okrem spracúvania neautomatizovanými prostriedkami spracúvania, ktorým je vytlačenie podpísaného dokumentu s vyobrazením digitálne zachyteného vlastnoručného podpisu. Uvedený osobný údaj a/alebo údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, v prípadnom znení jej dodatku, ako aj po ukončení platnosti tejto zmluvy a / alebo dodatku, a to po dobu najviac 4 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy a / alebo dodatku, alebo po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa v rámci prípadných súdnych konaní.  

K takémuto spracúvaniu biometrických údajov dochádza na právnom základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom podľa tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V rámci poskytovania našich služieb v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách, pri identifikácii Účastníkov a Záujemcov dochádza pri určitých operáciách k spracúvaniu biometrickej charakteristiky podpisu na právnom základe uvedenom v článku 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia GDPR, a teda, ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Medzi takéto prípady patrí napríklad podpis Účastníka alebo oprávnených osôb na strane Účastníka na elektronickom dokumente vyhotovovanom v súvislosti s realizáciou ich identifikácie. Na základe zmien vykonaných v právnom poriadku súvisiacich s Nariadením GDPR je potrebné na základe zmeny právnej definície považovať aj doterajší vlastnoručný podpis v digitalizovanej podobe za podpis obsahujúci biometrické charakteristiky podpisu.

NAHRÁVANIE TELEFONICKÝCH HOVOROV  

Prevádzkovateľ vyhotovuje audiozáznamy telefonických hovorov medzi dotknutými osobami a Prevádzkovateľom. Takto získané osobné údaje sú spracúvané v rámci našich informačných systémoch na účely našich oprávnených záujmov, teda skvalitnenia našich služieb, či preukázanie splnenia zákonných povinností. O skutočnosti, že telefonický hovor bude nahrávaný, budete dotknutá osoba vopred operátorom upozornená.

Prevádzkovateľ nevykonáva nahrávanie, odpočúvanie, ukladanie správ alebo iné druhy zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov osobami inými, ako sú Užívatelia alebo bez súhlasu dotknutých Užívateľov, ak Zákon o elektronických komunikáciách neustanovuje inak. 

ČLÁNOK III.
NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE

 1. SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM A REALIZÁCIOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB  
  1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi VOP za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb na základe § 84 a nasl. Zákona o elektronických komunikáciách. Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako Účastník, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní verejných služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb jej následnej realizácie, poskytnutie objednanej služby a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). 
  2. V príprave tvorby objednávky služby a pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní verejných služieb Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu najmä – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, biometrický údaj (elektronický podpis), miesto pripojenia. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie Vašej osoby za účelom poskytnutia kvalitných služieb.
  3. V súlade s ustanovením §56 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách ako Prevádzkovateľ môžeme na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Účastníkov získavať a spracúvať údaje Účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť.
 2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU ÚČASTNÍKA A VEDENÍM JEHO REGISTRAČNÉHO ÚČTU V KLIENTSKEJ ZÓNE  
  1. Po uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných služieb je Užívateľovi vytvorené registračné konto v klientskej zóne na našej webovej stránke http://portal.airnet.sk/sign/ (ďalej len ako „Klientska zóna“). V Klientskej zóne má Užívateľ prístup ku všetkým svojim údajom, faktúram, Užívateľ môže v Klientskej zóne preverovať výšku spotreby poskytovaných služieb a má tu uloženú všetku potrebnú dokumentáciu. Prostredníctvom Klientskej zóny má Užívateľ možnosť poslať Prevádzkovateľovi správu so svojou požiadavkou a uplatniť si svoje práva vyplývajúce z tohto dokumentu.
  2.  o  PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA KLIENTSKEJ ZÓNY:
   • Užívateľ je povinný všetky svoje údaje v Klientskej zóne uvádzať správne a pravdivo. 
   • Uzatvorením zmluvy o poskytovaní verejných služieb získa Užívateľ právo prístupu do svojej Klientskej zóny pomocou prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať. Tieto údaje môže Užívateľ kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Je v záujme každého Užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod menom príslušného Užívateľa.
   • Užívateľ je povinný na žiadosť Prevádzkovateľa kedykoľvek preukázať správnosť a pravdivosť údajov vedených o Užívateľom v rámci jeho Klientskej zóny. Údaje vedené o Užívateľovi v rámci Klientskej zóny je zároveň Užívateľ povinný pri akejkoľvek ich zmene pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené Užívateľom v jeho Klientskej zóne považuje Prevádzkovateľ za správne.
   • Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje do jeho Klientskej zóny, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Užívateľ povinný neodkladne o tom informovať Prevádzkovateľa, ako aj strpieť zrušenie Jeho Klientskej zóny, v prípade, ak Prevádzkovateľ na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Klientskej zóny Užívateľa pred jeho možným zneužitím.
   • Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie jeho Klientskej zóny tretím osobám.
   • Užívateľ berie na vedomie, že jeho Klientska zóna je dostupná nepretržite, s výnimkou jej nevyhnutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia Prevádzkovateľa alebo tretích osôb poskytujúcich webové rozhranie Klientskej zóny.
   • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Užívateľovi vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v tomto článku týchto Pravidiel zo strany Užívateľa.
  3. Spracúvanie Vašich osobných údajov v Klientskej zóne je nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej zmluvnou stranou je ste Vy ako dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia  GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU) a na plnenie našich povinností vyplývajúcich z tejto uzatvorenej zmluvy a na plnenie našich zákonných povinností (najmä Zákon OOU a Zákon o elektronických komunikáciách).
  4. V príprave vytvorenia a vedenie Klientskej zóny Užívateľa Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu najmä – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, biometrický údaj (elektronický podpis), heslo v zašifrovanej podobe, referenčné údaje zmluvy o poskytovaní verejných služieb, číslo bankového účtu.
 3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OBJEDNÁVKOU SLUŽBY „INTERNET“ PROSTREDNÍCTVOM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA
  1. o V prípade vyplnenia objednávkového formulára prostredníctvom našej webovej stránky: https://airnet.sk/internet/ spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s našimi VOP za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb na základe § 84 a nasl. Zákona o elektronických komunikáciách. Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako Účastník, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní verejných služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb jej následnej realizácie, poskytnutie objednanej služby a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). Rozsah spracúvaných osobných údajov je vyšpecifikovaný v bode I. tohto článku týchto Pravidiel.
 4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OBJEDNÁVKOU SLUŽBY „TELEVÍZIA“ PROSTREDNÍCTVOM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA
  1. o V prípade vyplnenia objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky: https://sledovanietv.sk/welcome/registered-only?backlink=s2g6m, ktoré nájdete v sekcii „TELEVÍZIA“ na našej webovej stránke, sa dostávate do webového rozhrania spoločnosti:
   SledovanieTV.sk s.r.o., IČO: 0047374063, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava a Vaše osobné údaje v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke https://sledovanietv.sk/info/s/privacy spracúva spoločnosť SledovanieTV.sk s.r.o., IČO: 0047374063, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava ako prevádzkovateľ.  
 5. V. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VYBAVOVANÍM PODNETOV, DOTAZOV A REKLAMÁCIÍ
  1. Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti najmä pri uplatnení práva na reklamáciu alebo odstúpenia od zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, a/alebo zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
  2. Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa – Zákon o elektronických komunikáciách, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonní, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU. V súvislosti s vybavovaním reklamácií a pri plnení práva na odstúpenie od zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu  (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
  3. Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, referenčné údaje zmluvy o poskytovaní verejných služieb, bankový účet, podpis resp. biometrický údaj (podpis).
 6. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA PREVÁDZKE
  1. Pokiaľ vstúpite do priestorov, ktoré prevádzkujeme na adrese: AIRNET s.r.o., Bulharská 2493/6, 917 01 Trnava, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového kamerového záznamu za účelom ochrany majetku a práv  Prevádzkovateľa a dotknutých osôb, nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Monitorované priestory sú zreteľne označené pred vstupom do takýchto priestorov. Tieto osobné údaje sa považujú za bežnú kategóriu osobných údajov, nakoľko zachytený obrazový záznam nie je možné prostredníctvom biometrie spárovať s konkrétnou osobou (nejedná sa teda o tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov).
  2. Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (ochrana majetku, zdravia, predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti a iné) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU.
 7. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ A REKLAMNÉ ÚČELY
  1. Na účely informovania Vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe Vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.  
   1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PRÁVNEHO VZŤAHU S DOTKNUTOU OSOBOU
    Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich služieb, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettera zasielaného e-mailom resp. inou formou.
  2. Právny základ: V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm.
   • Nariadenia GDPR za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
   • ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK PO REALIZOVANOM PRÁVNOM VZŤAHU S DOTKNUTOU OSOBOU
    Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Užívateľov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti Vás môže Prevádzkovateľ osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní Vašich osobných údajov Vás informuje a poučí o Vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.
  3. Právny základ: V prípade Užívateľov, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní verejných služieb môžeme spracúvať ich osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky, stačí nám túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu zverejneného v článku I. týchto Pravidiel.
 8. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VÝKONOM PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
  1. Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na realizáciu Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU a Nariadenia GDPR. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v týchto Pravidlách, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a to aj bez potreby Vášho súhlasu.
  2. Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.
 9. SPRACÚVANIE  OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OPRÁVNENÝMI ZÁUJMAMI PRVÁDZKOVATEĽA
  1. Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
  2. Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám – na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok; zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania – na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy Užívateľov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie Užívateľov a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.
  3. Prevádzkovateľ je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým jej môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť Prevádzkovateľa či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnený si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie zmluvného vzťahu alebo odmietnutie vykonania služby.
 10. SPRACÚVANIE  OSOBNÝCH   ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S PLNENÍM ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA, a to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (najmä Zákona o elektronických komunikáciách), plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov.
  1. Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
  2. v súlade s ustanovením § 56 ods. 10 Zákona o elektronických komunikáciách na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Účastníkov získavať a spracúvať údaje Účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, ako aj na aktualizáciu údajov na tieto účely je Prevádzkovateľ aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnený v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov získavať údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť a údaje, ktorými sú dátum vydania a doba platnosti občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, záznam o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu opatrovníka, zobrazenie podoby tváre Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu, čísla a série stratených a odcudzených občianskych preukazov vydaných Účastníkovi.
  3. v súlade s § 57 Zákona o elektronických komunikáciách Prevádzkovateľ spracúva prevádzkové a lokalizačné údaje.

   Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na Užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie.

   Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia Užívateľa verejnej služby. Prevádzkovateľ môže v súlade s §57 Zákona o elektronických komunikáciách spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú Účastníka alebo užívateľa verejnej siete alebo verejnej služby len vtedy, ak sa anonymizujú alebo ak s tým Účastník alebo užívateľ verejnej siete alebo verejnej služby súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie služby s pridanou hodnotou. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov. 

   Prevádzkové údaje týkajúce sa Účastníkov a užívateľov sa nesmú bez súhlasu dotknutej osoby uchovávať a Prevádzkovateľ je povinný ich po skončení prenosu správy bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať okrem prípadov uvedených v Zákone o elektronických komunikáciách. Uchovávanie údajov nie je týmto dotknuté.

   Ak je to potrebné na fakturáciu služieb Účastníkom a platieb za prepojenie sietí, Prevádzkovateľ uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkové údaje v prípade sporu medzi podnikmi, alebo medzi Prevádzkovateľom a účastníkom, úradu alebo súdu. V prípade začatia reklamácie, alternatívneho riešenia sporu, mimosúdneho riešenia sporu alebo súdneho konania, najmä sporov týkajúcich sa prepojenia sietí alebo fakturácie, musí Prevádzkovateľ uchovávať prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Rozsah uchovaných prevádzkových údajov sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru.
  4. Prevádzkovateľ poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný na základe písomnej žiadosti príslušného orgánu poskytovať informácie vo verejnom záujme pre Účastníkov bezplatne, a to rovnakými prostriedkami, ktoré Prevádzkovateľ bežne používa pri komunikácii s Účastníkom. Informácie vo verejnom záujme sa týkajú najmä: a) najčastejšieho využitia služieb na nezákonnú činnosť alebo na šírenie škodlivého obsahu, najmä ak sa môže dotýkať dodržiavania práv a slobôd iných osôb vrátane porušovania autorských práv a súvisiacich práv a právnych následkov takéhoto konania, b) prostriedkov ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, ochrany súkromia a osobných údajov pri používaní služieb. Na účely poskytovania informácií Účastníkom vo verejnom záujme na základe vyššie uvedeného môže Prevádzkovateľ po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať lokalizačné údaje Účastníkov aj bez súhlasu dotknutého Účastníka.
  5. Prevádzkovateľ je na účely trestného konania a inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov povinný uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán, na ktoré sa vzťahuje súhlas súdu alebo príkaz súdu podľa Trestného poriadku. Údaje podľa tohto odseku Prevádzkovateľ uchováva v rozsahu:

   KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV
   • Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:  
    • pridelené označenie užívateľa,
    • označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete,  
    • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného Užívateľa a adresa internetového protokolu (IP), ktorá mu bola v čase komunikácie pridelená, označenie užívateľa alebo telefónne číslo.
   • Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
    • označenie Užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,
    • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorý je určeným príjemcom komunikácie.  
   • Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:  
    • dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ služby pripojenia k internetu, a užívateľské označenie účastníka alebo registrovaného Užívateľa,
    • dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania prostredníctvom internetu v určitom časovom pásme.  
   • Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba. 
   • Údaje potrebné na identifikáciu koncového zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:  
    • telefónne číslo volajúceho pri prístupe prostredníctvom modemu (dial-up prístup),
    • digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.

     Prevádzkovateľ pri uchovávaní údajov zabezpečí, aby:
    • uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako údaje Prevádzkovateľom spracúvané alebo uchovávané pri poskytovaní sietí alebo služieb,  
    • údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenému alebo protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu alebo zverejneniu, 
    • údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, aby údaje mohli byť sprístupnené len oprávneným osobám konajúcim na základe poverenia alebo plnomocenstva podniku a orgánom činným v trestnom konaní, súdu alebo iným orgánom štátu a ich povereným alebo inak oprávneným príslušníkom, alebo zamestnancom,  
    • údaje na konci obdobia určeného na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli poskytnuté a zabezpečené.
  6. Prevádzkovateľ je v súlade s §43 ods. 1 písm. e) Zákona o elektronických komunikáciách oprávnený pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov získavať a spracúvať údaje Účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov požadovať od účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu preukázanie totožnosti predložením preukazu totožnosti alebo iného dokladu totožnosti; pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní verejných služieb na účely overenia poskytnutých údajov účastníka a na účely posúdenia z predloženého preukazu totožnosti alebo iného dokladu totožnosti aj bez súhlasu dotknutých osôb získavať údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť a dátum vydania a skončenia platnosti občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, záznam o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu opatrovníka, a zobrazenie podoby tváre účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu, a to kopírovaním, skenovaním, odčítaním elektronickými prostriedkami aj z elektronického čipu alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií v rozsahu údajov uvedených v občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti.
 11. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VYPLNENÍM A ODOSLANÍM KONTAKTNÉHO FORMULÁRA ZVEREJNENÉHO NA WEBOVEJ STRÁNKE PREVÁDZKOVATEĽA A REALIZÁCIE SPÄTNEJ VÄZBY ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA
  1. Právny základ: V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke https://airnet.sk/kontakt/, spracúvame  Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
  2. Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára.
 12. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM SÚBOROV COOKIES A ANALÝZY WEBOVEJ STRÁNKY
  1. o  Právny základ: V prípade, že používate webovú stránku Prevádzkovateľa, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webovej stránky, vyhodnotenie ich návštevnosti resp. za účelom optimalizácie marketingových aktivít. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v rozsahu COOKIES je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý udelíte kliknutím na tlačítko „ROZUMIEM“ v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Bližšie informácie sú uvedené v článku XIII týchto Pravidiel.

   PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
   V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania našich služieb a identifikácie Účastníkov je poskytnutie príslušných údajov z Vašej strany zmluvnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzatvoriť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuzatvorenie zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.

   V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Účastníka, ako napríklad v prípade spracúvania v rámci marketingu alebo vyplnením a zaslaním kontaktného formulára, je poskytnutie údajov zo strany Účastníka dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Prevádzkovateľ vyhodnocuje informácie, ktoré o Vás spracúva, tak, aby Vám mohol poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Prevádzkovateľ vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani ponuky.

   Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutým osobám pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ je oprávnený za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné účely vymedzené ďalej v tomto dokumente.

ČLÁNOK IV.
POČAS AKEJ DOBY VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

 1. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania je stanovená Zákonom o elektronických komunikáciách a je bližšie špecifikovaná v článku III. v bode VIII. týchto Pravidiel. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky Užívateľom archivované aj objednávky.
 2. V prípade, ak nám dotknutá osoba udelí výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v tomto súhlase resp. po dobu do odvolania tohto súhlasu. Prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.  
 3. Po skončení účelu na spracúvanie osobných údajov sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo Zákona o elektronických komunikáciách, zákona 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a príslušných účtovných a daňových predpisov.
 4. Ak dôjde k ukončeniu účelu na spracúvanie osobných údajov resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe alebo z dôvodu uvedenom v bode II. a III. tohto článku, resp. z dôvodom podľa Zákona o elektronických komunikáciách. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje likvidujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej organizácie máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

ČLÁNOK V.
KTO VŠETKO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov okrem nás spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje, si starostlivo vyberáme a zverujeme Vaše osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení. Klient berie na vedomie, že okruh príjemcov, sprostredkovateľov sa môže v čase spracúvania osobných údajov meniť. Ako Prevádzkovateľ nie sme povinný informovať dotknutú osobu o zúžení okruhu príjemcov resp. sprostredkovateľov uvedených v tomto článku. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje.

 1. TRETIE OSOBY  
  Subjekty, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, ale osobné údaje nespracúvajú, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou mlčanlivosťou:
  o tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia  technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov alebo správcovia technických zariadení, našej emailovej domény),
 2. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Ako Prevádzkovateľ sme povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a našich oprávnených záujmov alebo tretích osôb. Títo príjemcovia majú postavenie samostatných prevádzkovateľov. Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť:
  1. súdy Slovenskej republiky (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok);
  2. príslušný súd v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
  3. orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok); o Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové orgány, správca dane (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov);
  4. služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru (právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore); o Úrad vládneho auditu, súdni exekútori poverení vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenská komora exekútorov (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti);
  5. advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii); o Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov); o Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon OOU);
  6. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo, Kriminálny úrad finančnej správy, Slovenská informačná služba, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo;
  7. Slovenská obchodná inšpekcia;
  8. orgány vykonávajúce dohľad v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách.
 3. SPROSTREDKOVATELIA
  Ako Prevádzkovateľ sme oprávnení poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Takýmto sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:
  1. osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva, daňoví a iní poradcovia, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu zabezpečujúcom poskytovanie takýchto služieb, a to v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie takýchto služieb;
  2. autorizovaný bezpečnostný technik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP);
  3. technickí pracovníci zabezpečujúci realizáciu našich služieb;
  4. spoločnosti zabezpečujúce platobné služby;
  5. osoby zabezpečujúce administratívne služby a komunikáciu s dotknutými osobami.
 4. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

  SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM CLOUDOVÝCH RIEŠENÍ

  Pri spracúvaní osobných údajov dochádza tiež vo viacerých prípadoch k využitiu cloudových riešení, resp. služieb podobného technického charakteru, napr. úložisko osobných údajov v Klientskej zóne. Využitie takýchto riešení je napríklad v mnohých prípadoch nevyhnutné ako súčasť implementácie najmodernejších softwareových nástrojov, resp. ich využitie prispieva k efektivite a hospodárnosti. V neposlednom rade takéto riešenia tiež prispievajú k zachovaniu integrity spracúvaných dát a prispievajú k bezpečnosti spracúvania.

  Pri takomto spracúvaní vystupujú poskytovatelia cloudových, resp. podobných služieb v závislosti od typu spracovateľskej činnosti predovšetkým v pozícii sprostredkovateľov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR, pričom Prevádzkovateľ pri výbere príslušného partnera ako aj v priebehu spracúvania dôsledne dbá, aby pri spracúvaní osobných údajov nedošlo k zvýšeniu rizika porušenia bezpečnosti údajov alebo negatívneho dopadu na práva dotknutých osôb. Prevádzkovateľ tiež dôsledne dbá na to, aby príslušný partner mal preukázateľne prijaté primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti v zmysle článku 28 ods. 3 písm. c) a článku 32 Nariadenia GDPR tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov, najmä Nariadenia GDPR a Zákona OOU a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb. Pri takomto spracúvaní nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle Nariadenia GDPR.

ČLÁNOK VI.
ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri vykonávaní našej činnosti, pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb a pri plnení tejto zmluvy alebo prostredníctvom iných osôb, pokiaľ tieto osoby disponujú s Vaším súhlasom.

ČLÁNOK VII.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie neposkytujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť dotknutá osoba vopred informovaná.

ČLÁNOK VIII.
POUŽÍVANIE AUTOMATIZOVANÉHO SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vykonávaní našej činnosti nepoužívame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ani profilovanie osobných údajov.

ČLÁNOK IX.
AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách, sú najmä identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, kategórie príjemcov Vašich osobných údajov ako aj našich sprostredkovateľov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je Klient povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má Prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 1. PRÁVO NA PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM
  Máte právo na potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov za podmienok uvedených v týchto Pravidlách. V prípade, ak budete  žiadať konkrétne osobné údaje, môžeme od Vás z dôvodu ochrany osobných údajov našich dotknutých osôb požadovať, aby žiadosť podľa tohto bodu bola úradne overená.
 2. PRÁVO NA OPRAVU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste adresu bydliska alebo iný osobný údaj? Informujte nás prosím, a my Vaše osobné údaje opravíme. 
 3. PRÁVO NA VÝMAZ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ)
  niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, nakoľko môžeme mať zákonnú povinnosť, či oprávnený záujem (preukázanie splnenia povinností) si Vaše osobné údaje ponechať.  
 4. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov spôsobom uvedeným v tomto dokumente ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali. 
 5. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje poskytli inému prevádzkovateľovi, na základe Vašej žiadosti odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak
  • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
  • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 6. PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
  Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.
  Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
  • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom,
  • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov Klienta, alebo
  • založené na výslovnom Vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

   Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo na účel plnenia úlohy vo verejnom záujme, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  
 7. PRÁVO ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom osobitnom súhlase, napr. udelenie súhlasu so spracúvaním biometrických osobných údajov, príp. marketingový súhlas (viď článok III. právny základ spracúvania osobných údajov podľa jednotlivých účelov), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 
 8. PRÁVO PODAŤ PODNET ALEBO SŤAŽNOSŤ NA ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

  Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej osoby ako žiadateľa o uplatnenie práva pri spracúvaní osobných údajov alebo z dôvodu potreby doplnenia Vašej žiadosti od Vás môžeme dodatočne požadovať ďalšie informácie. V žiadosti ste povinný uvádzať len úplné a pravdivé údaje. V prípade zmeny ste povinný svoje údaje aktualizovať, v opačnom prípade nesiete plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

ČLÁNOK X.
UPLATNENIE PRÁV KLIENTA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Vaše práva uvedené v článku IX týchto Pravidiel si môžete uplatniť nasledovným spôsobom:

 1. ak ste naším klientom a máte s nami uzatvorenú zmluvu o poskytovaní verejných služieb, môžete si uplatniť svoje práva vyplývajúce z tohto dokumentu prostredníctvom Vašej klientskej zóny po prihlásení na http://portal.airnet.sk/sign/. Vo Vašej Klientskej zóne sa nachádzajú žiadosti a formuláre na uplatnenie Vašich práv. Tým, že sa prihlásite do Vášho osobného konta, overíte svoju totožnosť a my od Vás už nebudeme požadovať dodatočné overenie Vašej identifikácie. V prípade, ak si budete chcieť uplatniť Vaše práva, vypíšte resp. vyplňte žiadosť a zašlite nám ho prostredníctvom Vašej Klientskej zóny. Vzor takejto žiadosti máte k dispozícii aj na našej webovej stránke: https://airnet.sk/gdpr/. 
 2. ak spracúvame Vaše osobné údaje a nemáte vytvorený prístup do Klientskej zóny (napr. spracúvame Vaše osobné údaje zadané do kontaktného formulára, resp. boli spracúvané osobné údaje v procese objednávky a nebola uzatvorená zmluva), môžete svoje právo uplatniť prostredníctvom žiadostí zverejnených na našej webovej stránke https://airnet.sk/gdpr/ alebo priamo s požiadavkou na našu e-mailovú adresu: dpo@airnet.sk.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme v súlade s ustanovením §29 ods. 5 písm. a) Zákona OOU oprávnení účtovať si poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR. 

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď  

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť, príp. počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O prípadnom predĺžení lehoty Vás budeme včas informovať.

ČLÁNOK XI.
ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.  

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa na kontaktoch uvedených v článku I. týchto Pravidiel.

ČLÁNOK XII.
PREHĽAD VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Európsky rámec:

 1. Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

 1. Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK XIII.
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

INTERNETOVÁ STRÁNKA: https://airnet.sk/ (ďalej „Portál“)

V zmysle Nariadenia GDPR považujeme za potrebné jasne a presne Vás informovať o účele COOKIES a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón), ktoré pri používaní Internetovej stránky využívate.

Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka náš Portál, Vaše zariadenie musí mať povolené tzv. COOKIES, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania COOKIES. Pomocou COOKIES skúmame účinnosť dizajnu Portálu ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených.

ČO SÚ COOKIES?

COOKIES sú malé kúsky údajov a textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej „Prehliadač“) alebo v mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach s prístupom na internet (ďalej “Zariadenia”). Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré sú ukladané vo vašom Prehliadači alebo Zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším Zariadením a ďalšieho softvéru. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsok kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj COOKIES. V týchto zásadách pre všetky tieto technológie je použitý spoločný názov „COOKIES“.

Súbory COOKIES sú teda malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo Vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. COOKIES napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

Portál využíva COOKIES, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri návšteve Portálu a ukladané do Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.

COOKIES slúžia na to, aby sa individualizoval Váš prístup na Portál. COOKIES nepoškodzujú Zariadenie. COOKIES používa Portál s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na Portáli môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé COOKIES. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé COOKIES zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie Portál ponecháva, závisí od typu COOKIES. Jednotlivé COOKIES majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré COOKIES sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (permanent cookie).

COOKIES nám umožňujú ponúkať vám lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o vás získajú vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či využijete naše produkty alebo nie.

V týchto zásadách sa vysvetľuje, ako sú používané COOKIES a aké voľby máte k dispozícii. Pokiaľ sa v týchto zásadách neuvádza inak, na spracovanie údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom COOKIES sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov.

PREČO SA POUŽÍVAJÚ COOKIES?

COOKIES pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať produkty, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru, prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia. Hoci sa COOKIES, ktoré sa používajú môžu občas meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú produkty, budú použité na nasledujúce účely:

 1. Overovanie COOKIES sa používajú na overenie vášho pohybu na Portály a na zistenie, či ste použili produkty vedené na Portály, aby vám bol uľahčený prístup k produktom a zobrazovať vám vhodné prostredie a funkcie.
 2. Integrita zabezpečenia, webu a produktov COOKIES pomáhajú udržiavať Vaše údaje v bezpečnom stave. Napríklad: COOKIES pomáhajú identifikovať a uplatňovať ďalšie bezpečnostné opatrenia v prípadoch, keď sa niekto môže pokúšať zneužiť zadané údaje. COOKIES sa používajú aj na ukladanie informácií, ktoré umožňujú obnoviť Vaše zadania a na overenie Vašej identity.
  COOKIES sa ďalej používajú na potlačenie aktivity, ktorá porušuje zásady alebo inak narúša poskytovanie produktov. Napríklad: COOKIES pomáhajú čeliť spamu a phishingovým útokom tým, že umožňujú identifikovať počítače. COOKIES sa používajú aj na identifikovanie počítačov infikovaných malvérom a na podniknutie krokov, ktoré im zabránia spôsobovať ďalšie škody. COOKIES tiež pomáhajú zamedzovať v registrovaní údajov na Portály ľuďom, ktorí na to nemajú dostatočný vek.
 3. Funkcie a služby webu
 4. Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok
 5. Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
  COOKIES nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. COOKIES teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

KDE SA POUŽÍVAJÚ COOKIES?

COOKIES sa môžu umiestniť do vášho Zariadenia a získavať tak informácie uložené v COOKIES, keď použijete alebo navštívite Portál, produkty, aplikácie poskytované inými spoločnosťami, ktoré používajú produkty, vrátane spoločností, ktoré do svojich webov alebo aplikácií zahrnuli technológie produktov. Portál používa COOKIES a získava informácie, keď navštívite dané Portály a aplikácie (čo zahŕňa informácie o zariadení a informácie o vašej aktivite), a to bez akejkoľvek ďalšej akcie z vašej strany.


Naša webová stránka používa COOKIES, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory COOKIES, tzv. „relačné COOKIES“ , ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory COOKIES, tzv. „permanentné COOKIES“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie. Dočasné COOKIES umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Akonáhle dôjde k zatvoreniu prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z Vášho zariadenia. Trvalé COOKIES pomáhajú vaše zariadenie identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

 1. Funkčné a technické COOKIES – tieto COOKIES zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto COOKIES by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od Vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj COOKIES vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení – mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si knihy, ktoré si u nás odložíte počas roku do košíka, pred Vianocami našli a mohli tak potešiť svojich blízkych perfektnými darčekmi.
 2. Analytické COOKIES – tieto COOKIES slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto COOKIES sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto COOKIES, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto COOKIES využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  Google Analytic Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 3. Marketingové a reklamné COOKIES – tieto COOKIES používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. COOKIES tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto COOKIES využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  Google AdWords Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  Facebook Pixel Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
 4. Esenciálne, ktoré sú dôležité na základnú funkčnosť webu.

OVLÁDACIE PRVKY PRE COOKIES V PREHLIADAČI

Okrem toho vám môže Prehliadač alebo Zariadenie ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú COOKIES v Prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájdete v pomoci pre svoj Prehliadač alebo Zariadenie.

Svoj Prehliadač si môžete nastaviť tak, že zamietne COOKIES. V danom prípade však nebudete môcť využívať produkty a služby poskytované na Portály. Vypnutie COOKIES má dopad na funkčnosť Portálu a z toho dôvodu nebudú produkty poskytované správne. Ak neakceptujete žiadne COOKIES, nebudete môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Portálu. Ak navštívite Portál a v Prehliadači je povolené prijímanie COOKIES, Prevádzkovateľ Portálu to považuje za prijatie týchto podmienok používania COOKIES. Inštrukcie na zmenu COOKIES nájdete v pomoci každého Prehliadača.

SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES A JEHO ODVOLANIE

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím COOKIES. Súhlas s používaním COOKIES je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov COOKIES, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

PrehliadačInternet ExplorerChromeFirefox
Deaktivácia COOKIESV menu „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti internetu“. 2. Teraz kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“. 3. Na zablokovanie všetkých COOKIES premiestnenie posuvník do hornej polohy. 4. Vaše nastavenie potvrďte „OK“.V menu „Nastavenie“ vyberte možnosť „Rozšírené“. 2. V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“. 3. Kliknite na „Súbory COOKIES“. 4. Deaktivujte prepínač v možnosti „Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov COOKIES “.V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“. 2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“. 3. V sekcii „COOKIES a údaje stránok“ zaškrtnite možnosť „Blokovať ukladanie COOKIES a údajov stránok“.
Odstránenie COOKIESV menu nástroje vyberte voľbu „Bezpečnosť“ a potom vyberte položku „Odstrániť históriu prehľadávania“. 2. Začiarknite políčko Súbory „COOKIES“ a údaje webovej lokality. 3. Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“.V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“. 2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory COOKIES a iné dáta webu“. 3. Kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“.V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“. 2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“ a následne prejdite do sekcie „História“. 3. Vyberte možnosť „Vymazať históriu“. 4. Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“. 5. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“ a zaškrtnite pole „COOKIES“ a stlačte tlačidlo „Vymazať teraz“.

PREHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV V GOOGLE ANALYTICS

Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory COOKIES, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi COOKIES sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údajmi Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov COOKIES vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi COOKIES, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

WEBBEACONS

Portál môže obsahovať tzv. WEBBEACONS (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať vaše interakcie s Portálom, stanoviť COOKIES alebo zistiť počet návštevníkov na Portály). WEBBEACONS alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do prípadných marketingových mailov, po predchádzajúcom vašom súhlase, za účelom zistenia, či tieto správy boli vami prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.

Ako prevádzkovateľ Portálu zaznamenávame aj informácie, ktoré poskytne Prehliadač v súvislosti s využívaním Portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ Prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej ste sa na Portál dostali), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Portálu. Prevádzkovateľ Portálu registruje každý váš prístup na Portál a každý dopyt na umiestnené súbory.

Kliknutím na logá alebo webové sídla alebo iné adresy, prípadne na iné odkazy uvedené na Portáli, je možné opustiť Portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje Portál, nie sú našimi stránkami Portálu, ale sú prevádzkované inými subjektmi, a preto nezodpovedáme za ich obsah, informácie v nich uvedené ani za ich zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi, ktoré na týchto stránkach zadáte.

AKTUALIZOVANÉ: 01.02.2022

Napíšte nám

Máte otázky ohľadom služieb či technické otázky? Napíšte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.


  Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov a týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
  AIRNET s.r.o. so sídlom Siladice 240, 920 52 Siladice, IČO: 44 996 420, Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 24530/T, e-mail: info@airnet.sk, tel.: +421 33 2250 228, WEB: https://airnet.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.

  Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.


  Používate nepodporovaný prehliadač.
  Pre plnohodnotné prezeranie stránky použite prosím modernejší prehliadač (Chrome, Opera alebo Mozilla).